C 20, 143s4
13weithiav i tav anwyd ta

BM 29, 199rs199v
13weithiau i tau anwyd da

C 7, 824s5
13weithiav i tav o anwyd ta

M 212, 164
13weithiav y tav anwyd ta

Pen 49, 74rs75r
13Gwaithiau y tau amod da o anwyd da

H 26, 272s3
13weithiav y taĆ» o anwyd ta

Wy 2, 147s9
13gwaithiau y tau amoi ta