C 20, 143s4
47nid ansyberw vm herwa

BM 29, 199rs199v
47nid ansyber ym herwa

C 7, 824s5
47os oanssyber yw herwa

M 212, 164
47nid ansyber ym herwa

Pen 49, 74rs75r
47Nid ansyber i'm herwa

H 26, 272s3
47nyd ansyber yn herwa

Wy 2, 147s9
47nid ansyber im herwa