C 20, 143s4
50tew fv ol ger ty fy avr

BM 29, 199rs199v
50tew fy ol ger tai fy aur

C 7, 824s5
50tew fy ol gar ty fy avr

M 212, 164
50tew fy ol ar ger ty fy avr

Pen 49, 74rs75r
50Tew fy ol gar ty fy aur

H 26, 272s3
50tew vy ol gaer tûy vy aûr

Wy 2, 147s9
50tew vy ol ger tai vy aur