Pen 49, 21vs22v
23hyt nat ymweisg ddyn ddoethgall

C 5.44, 292vs293r
23hyd na ymwaisg ddyn ddoethgall

C 7, 863s5
23hyd nad ymwasg fvn ddwysgall

G 3, 212rs212v
23Hyd nad ymwasc fun ddwysgall

H 26, 327
23hyd nad ymwasg vvn ddwysgall

Ll 47, 510s11
23hyd nad ymwaisg ddyn ddoethgall