Pen 49, 21vs22v
30o ddyno vy eiddvnet

C 5.44, 292vs293r
30o ddyno vy aiddvned

C 7, 863s5
30o ddiyno fy evddvned

G 3, 212rs212v
30o ddyna fy eidduned

H 26, 327
30oddyna vy eidduned

Ll 47, 510s11
30o ddyno vy aiddvned