Pen 49, 21vs22v
37nym gwrthyt devvryt divrec

C 5.44, 292vs293r
37nym gwrthyd daufryd difreg

C 7, 863s5
37nim gwrthyd devfryd difreg

G 3, 212rs212v
37Nim gwrthyd hyfryd difreg

H 26, 327
37ni'm gwrthyd dyfryd difreg

Ll 47, 510s11
37nym gwrthyd ddaufryd ddifreg