Pen 49, 21vs22v
38pawb or plwyf er nat wyf dec

C 5.44, 292vs293r
38pawb or plwyf er nad wyf deg

C 7, 863s5
38[865] neb or plwyf er na dwyf deg

G 3, 212rs212v
38neb o'r plwyf er nad wyf deg

H 26, 327
38neb or plwyf er nad wyf deg

Ll 47, 510s11
38pawb or plwyf er nad wyf deg