Pen 49, 21vs22v
8mytheddic vab maeth iddaw

C 5.44, 292vs293r
8methedig vab maeth vdaw

C 7, 863s5
8methedig mab maeth i adaw

G 3, 212rs212v
8metheddic mab maeth iddaw

H 26, 327
8metheddig mab maeth iddaw

Ll 47, 510s11
8methedig vab maeth vdaw