Pen 49, 21vs22v
9llyna vorvydd ddiledryw

C 5.44, 292vs293r
9llyna vorfydd ddiledryw

C 7, 863s5
9[864] llyma forfydd fvreinrryw

G 3, 212rs212v
9llyma Forfydd fireinryw

H 26, 327
9llyma Vorvydd vyreinrhyw

Ll 47, 510s11
9llyna Vorfydd ddiledryw