G 3, 210as210b
25 hir wyl yw i'm ei haros

H 26, 340s1
25 hirwyl yw ym i haros

M 212, 5
25 hirwyl yw ym i haros

Pen 49, 118vs119r
25 hirwyl yw i'm i haros