Pen 182, 151s3
2 Am eurgarw hael am vudd

M 148, 109s10
2 am evrgar hael am fvdd

M 144, 747s8
2 am heurgorff hael am fudd

Ll 118, 373s4
2 am eurgarw hael am fvdd

H 26, 472s4
2 am evrgarw hael amfvdd

G 3, 174bs175a
2 am eurgar hael am fudd

LLGC 6209, 230
2 am eurgarw hael am fudd