Pen 182, 151s3
5 Oddewrder hygler hoywgler ymadrodd

M 148, 109s10
5 O ddewredd hoyw gledd hyglaer ymadrodd

M 144, 747s8
5 O ddewrder hygler hoywglaer ymadrodd

Ll 118, 373s4
5 o ddewredd hoywgledd hyglaer ymadrodd

H 26, 472s4
5 o ddewredd hoyw gyledd hyglaer ymadrodd

G 3, 174bs175a
5 O ddewredd hoiw-gledd, hyglaer ymadrodd

LLGC 6209, 230
5 Oddewredd hoiwgledd hyglaer ymadrodd