Bl f 3, 25sv26v
50trumiau ceinhiogau cynhaig

C 7, 846s7
50trvmiau kyn hevgiav kynhaig

G 3, 219vs220r
50Trumiau ceinhiogau cynhaig

H 26, 286s7
50trvnnieĆ» cynhiogeĆ» can haig

Ll 6, 49s51
50trymhay kainogay kan aig

Ll 47, 514
50trvumav kainogav kain eig

Pen 49, 24vs25v
50trvumiev keiniogev kan eig

Wy 2, 114s5
50trimiau keiniogau kynhaig