BL 9817, 201vs202v
43pan ddelych i addoli

CM 5, 278s9
43 bean ddelych ben i ddoli

H 26, 488s90
43 ban ddelych i addoli

C 7, 899s901
43 ban ddelych i yddoli

M 146, 139s40
43 benddelych i addoli