BL 9817, 201vs202v
59trostir sathr trist ywr seythydd

CM 5, 278s9
59 trowstir sathr trist ywr seythydd

H 26, 488s90
59 trowstir sathr trist yw'r seuthydd

C 7, 899s901
59 trowsdir sathr trisd ywr seythydd

M 146, 139s40
59 trowstir sathyr trist ywr seythydd