Wy 2, 84
24na Taliessyn i thlysach

Pen 49, 143vs144r
24Na Thaliesin i thlysach

H 26, 399s400
24 na thaliesin i thlysach

M 146, 363s4
24 na thal iesin i thlysach

BM 38, 158vs159r
24 na Thaliesyn i thlysach

Ll 120, 19v
24 na Thaliessin ei thlyssach

BM 24, 206s7
24 na thaliessin i thlyssach

LlGc 560, 41s2
24na Thaliessin i thlysach