Wy 2, 84
25suprus dyn gipris dan gopr

Pen 49, 143vs144r
25Siprys dyn giprys gan gopr

H 26, 399s400
25 Siprys dyn giprys dan gopr

M 146, 363s4
25 ssiprys dyn giprys dan gopr

BM 38, 158vs159r
25 Seipris dyn gipris dan gopr

Ll 120, 19v
25 Siprys dyn giprys dann gopr

BM 24, 206s7
25 syberys dyn gibyrys dan gopyr

LlGc 560, 41s2
25seiprys dvn giprys dan gopr